1. Назаров О.А. Проблема правосвідомості сучасної молоді і стан злочинності серед неповнолітніх в Миколаївській області // Стратегія соціально-психологічного та медико-біологічного забезпечення життєдіяльності людини: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (12-14 лютого 2004 р. м. Миколаїв). - Миколаїв: МДУ, 2004. - С.177-182.

2. Назаров О.А. Особливості реакції чоловіків–вбивць у ситуації фрустрації та форми їх корекції // Вісник ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. - Харків: ХДПУ, 2006. - Вип.18.- С.85-91.

3. Назаров О.А., Попова Г.В. Гендерні особливості переживань засуджених за вбивство щодо скоєного ними злочину та корекційна програма роботи з емоційною сферою особистості злочинців насильницького типу // Право і безпека. - 2006. - Т.5 - № 4. - С. 186-190.

4. Назаров О.А. Гендерний аспект психокорекційної роботи пенітенціарного психолога з особами, що скоїли насильницькі злочини // Психологія діяльності в особливих умовах: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (28 квітня 2006р. Харків). - Харків: АЦЗУ, 2006. - С.104-107.

5. Назаров О.А. Попова Г.В. Репродукція сімейних стереотипів насилля неповнолітніми злочинцями та соціально-психологічні аспекти її профілактики // Делінквентна поведінка дітей та молоді і сучасні технології протидії: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (31 березня – 01 квітня 2006р., Одеса), Частина ІІ. – Одеса: Одеський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ, 2006. - С.112-114.

6. Назаров О.А. Корекція психологічних проявів у неповнолітніх правопорушників, що скоїли насильницький злочин, за допомогою соціально-психологічного тренінгу // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2006 р. Донецьк). - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. - С. 395-399.

7. Назаров О.А., Попова Г.В. Особливості усвідомлення мотивації злочину особами, що скоїли насильницький злочин // Сучасні наукові дослідження – 2006: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, Т.35, «Психологія та соціологія», Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - С.21-24.

8. Назаров О.А. Психокорекційна робота з засудженими за вбивство: гендерний аспект // Вісник ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. - Харків: ХДПУ, 2007. - Вип. 21. - С. 158-165.

9. Назаров О.А., Попова Г.В. Гендерні особливості суб'єктивної картини насильницького злочину та психокорекційна робота з особами, що їх вчинили // Актуальные поблемы криминалогии и криминальной психологии: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Б-ка журн. «Юридичний вісник». - Одеса: Фенікс, 2007. - С.279-284.

10. Назаров О.А. Проблеми ефективності психокорекційної роботи пенітенціарного психолога з засудженими в умовах колонії // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць/Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - Т.7: Екологічна психологія. - Вип. 17: Психологія освітнього простору. - Миколаїв: ТОВ «Фірма Іліон», 2008. - С.126-129.

11. Назаров О.А. Гендерні особливості переживань злочинців, що супроводжували вбивство // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - Т.12. - Вип. 3. - Київ: ПП Лисенко М.М., 2010. - С.102-112.

12. Назаров О.А. Гендерні особливості сприйняття засудженими скоєного насильницького злочину // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Серія "Психологічні науки" / За ред. С.Д. Максименка, Н.О.Євдокимової. - Т.2. - Вип.5. - Миколаїв: МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010. - С.212-217.

13. Назаров О.А. Емоційне ставлення осіб, що вчинили насильницький злочин, до важливих соціальних понять // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Серія "Психологічні науки" / За ред. С.Д. Максименка, Н.О.Євдокимової. - Т.2. - Вип.7. - Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. - С.217-222.

14. Назаров О.А. Психологічні особливості життєвих цінностей осіб, що вчинили вбивство // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: т.16 вип.11: у 2 ч.: ч.2: Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції "Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві" (16-17 вересня 2011р., м. Одеса) - Одеса: Астропринт, 2011. - С.187-192.

15. Назаров О.А. Використання психологічних знань в кримінальних, цивільних, адміністративних справах. Методичні рекомендації. - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2010. - 49 с.

16. Назаров О.А. Пам’ятка слідчого щодо орієнтовного переліку питань, які виносяться на вирішення судово-психологічної експертизи. Інформаційний лист. - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 6 с.

17. Назаров О.А. Пам’ятка працівника прокуратури про залучення судового експерта – психолога на етапі досудового провадження у справах відносно батьків, за ст..166 КК України (злісне невиконання обов’язків). Інформацій-ний лист . - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 6 с.

18. Назаров О.А. Пам’ятка судді щодо призначення судово-психологічної експертизи в кримінальному, цивільному та адміністративному судочинству. Інформаційний лист. - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 10 с.

19. Назаров О.А. Судебная практика использования результатов психофизиологической экспертизы (исследования) с использованием полиграфа в Украине. Інформаційний лист. - Одесса: НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, 2012. - 31 с.

20. Назаров О.А. Памятка об использовании в практической деятельности областных, городских центров социальных служб для семьи, детей и молодежи возможностей психологической экспертизы в отношении лиц малолетнего, несовершеннолетнего возраста. Информационное письмо. – Одесса: НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, 2012. – 6 с.

21. Назаров О.А. Коли потрібна судово-психологічна експертиза? [ Текст ]  / О. А. Назаров // Вестник Одесской адвокатуры, № 2, 2012. - С. 12-13.

22. Назаров О.А. Судебная практика и перспективы развития судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в Украине // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 19 жовтня 2012р., м. Харків. Вип. №4 - Х.: ТОВ "Оберіг", 2012. - С. 316-326.

23. Назаров О.А. Пам’ятка судді щодо нормативно-правової обґрунтованості проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфу. Інформаційний лист. – Одеса: НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області, 2013. – 15 с.

24. Назаров О.А. Проблемні питання оцінки органами досудового та судового слідства висновку судово-психологічної експертизи в кримінальному провадженні // Професійне становлення особистості: Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції. 15 лютого 2013р. Одеса. - Одеса: ОДУВС, 2013. - С. 173-174.

25. Назаров О.А. Використання психологічних знань в кримінальному провадженні, цивільних, адміністративних справах: інформаційно-довідковий посібник (перероб. 2-ге видання). - Київ: ДНДЕКЦ МВС Україні, 2013. - 69 с.

лист ДНДЕКЦ МВС України від 07.10.2013 № 19/1-7475 "Про направлення науково-методичних матеріалів" (направлено до ГУМВС, УМВС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорту).

26. Назаров О. А. "Теория и практика судебно-психологической экспертизы в современном судопроизводстве [Електронна програма] / Олег Анатолійович Назаров // Одеса. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://expert-nazarov.com/all-news/411-elektronnoe-informatsionnoe-posobie-teoriya-i-praktika-sudebno-psikhologicheskoj-ekspertizy.

27. Назаров О.А. Законодательная практика нормативно-правового урегулирования применения полиграфа в правоохранительной деятельности Украины // Криміналістичні і психофізіологічні методи досліджень в судочинстві, правоохоронній діяльності і кадровій робот. Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Семаков Г.С., Біленчук П.Д.]. - К.: Віддруковано: ТОВ "Ларс-принт", 2014. - С. 37-44.

28. Назаров О.А. Вербальная и невербальная верификация лжи в устном народном творчестве // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості: шостий Всеукраїнський науково-практичний семінар, 24 квітня 2014р., м. Суми. Вип. №6 - С.: ТОВ "Нова", 2014. - С. 114-117.

29. Назаров О. Особливості участі судового експерта психолога у визначенні розміру відшкодування грошової компенсації за завдану моральну шкоду / О. Назаров // Слово Національної школи суддів України. - 2014. - № 2 (7). - С. 6-13.

30. Назаров О.А. Психологія вбивці: гендерний аспект [ Текст ] : монографія / О. А. Назаров. – Київ: Освіта України, 2014. – 176 с.

Аннотация к монографии: в монографии рассмотрены гендерные особенности ценностно-смысловой сферы лиц, осужденных за убийство, связанные с содержанием восприятия ими обстоятельств совершенного преступления. Описаны специфические переживания, которые сопровождают женщин и мужчин, совершивших убийство, в момент совершения преступления, сразу после него и спустя длительное время после совершения насилия. Раскрыта необходимость психокоррекционной работы, направленной на рост самосознания, пробуждение раскаяние, переосмысление негативных чувств, которые сопровождали совершения преступления и реконструкции смысловой сферы в направлении социальной адаптации преступников с учетом их гендерных смысловых схем.

31. Назаров О.А. Проблемні питання порядку проведення атестації судових експертів психологів відповідно до чинного законодавства України. [ Текст ] / О. А. Назаров // Наука і освіта : наук.– практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2014. – № 7 (Психологія і педагогіка). – С.123 – 127. – Бібліогр.: 5 назв.

32. Назаров О.А. Можливості судово-психологічної експертизи в питаннях доказування уразливого стану на стадії досудового розслідування // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 07 листопада 2014р. м. Одеса. - Одеса: ОДУВС, 2014. - С. 152-154.

33. Назаров О.А. Особливості проведення судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу у кримінальному судочинстві / О.А. Назаров // Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – О., 2014. - № 4. - С. 105-107.

34. Назаров О.А. Сучасні тенденції щодо підготовки законопроекту в Україні про захист прав осіб, які проходять дослідження на поліграфі / О. А. Назаров // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2015. - № 1 (27). - С. 305 - 311. 

35. Назаров О.А. Шляхи майбутнього використання поліграфа в кадровій роботі поліції України // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015 – С. 184 - 187 .

36. Назаров О.А. Проблемні питання використання поліграфа в діяльності органів внутрішніх справ України щодо протидії злочинам. [ Текст ]  / О. А. Назаров // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал. - 2015. - № 3 (96). - С. 139-145.

37. Назаров О.А. Проблемные вопросы использования полиграфа в политической жизни Украины // Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа: збірка статей / за заг. ред. В.О. Шаповалова. - К. : Освіта України, 2016. - С. 35 - 42.

38. Назаров О.А. Психологічне вивчення особистості кандидатів на посади керівного складу в Національній поліції україни як напрям запобігання корупції [ Текст ]  / О. А. Назаров // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 300 – 304.

39. Назаров О.А. Особливості притягнення до відповідальності недоброчесних поліграфологів, які використовують спеціальні знання для допомоги зацікавленим особам в приховуванні скоєних злочинів [ Текст ]  / О. А. Назаров // Ароцкеровські читання (Полтава, 25 трав. 2017 р.). - Харків : ХНДІСЕ, 2017. - С 124 - 126.

40. Назаров О. А. Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа [Електронна програма] / Олег Анатолійович Назаров // Київ. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/728-slovnik-dovidnik-fakhivtsya-z-provedennya-psikhofiziologichnikh-doslidzhen-z-zastosuvannyam-poligrafa.

41. Назаров О. А. Проблеми стандартизації в галузі інструментальної психофізіологічної детекції брехні в Україні / Олег Анатолійович Назаров. // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика. – К., 2017. – С. 47–55.

 21 февраля 2018

Mostly cloudy

-1°C

Николаев

Mostly cloudy

Новини