В Україні у відповідності до міжнародного стандарту ASTM E2229 - 09(2018) Standard Practices for Interpretation of Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph) Data існують два рецензованих науково-прикладних видання в галузі застосування поліграфа (PDD). Рецензоване печатне видання - "Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика" та рецензоване електронне видання - "Судово-психологічна екпертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці" ISSN 2521-1463. До складу редакційних колегій обох видань входять визнані на міжнародному рівні знані фахівці поліграфологи: Ян Відацькі (Польща), Марк Хендлєр (США), Мілан Кормош (Словаччина), Б.Алієв (Азербайджан), В. Князєв (Білорусь), О.Гайдамашев (Казахстан), Родольфо Прадо Пєлайо (Мексика).

В липні 2018 року виповниться 10 років з моменту ліквідації в Україні першої державної наукової установи, яка професійно займалася розробкою вітчизняних одноканальних поліграфів для мобільного їх використання в практичній діяльності. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1995 р. № 320 в Україні було утворено державну установу "Науково-дослідний інженерний центр “Пульс”, яка входила до складу Військо-медичного управління Служби безпеки України, з класом (видом) професійної діяльності "Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук" (КВЕД-2005: 73.10.0). Юридичний адрес: 01021, м.Київ, Печерський район, вулиця Липська, 11. На протязі 2001 - 2008 років Центр займався розробкою і впровадженням приладів реєстрації емоційної напруги людини - «детекторів брехні» вітчизняного виробництва серії «Вектор» моделі - "Вектор 01.1", "Вектор 02.1", макетний зразок "Вектор 14", а також методичним супровідом наукових розробок і впровадження в професійну діяльність одноканальних приладів - "Вектор 01.1", "Вектор 02.1". З вказаних приладів модель "Вектор 14" був виговлений в єдиному екземплярі як експериментальний, макетний зразок, який складався з відкритої плати схемоелементів та передбачав можливість запису протоколу дослідження і повинен був стати повноцінним першим українським богатоканальним поліграфом, однак у зв'язку з припиненим з боку держави фінансуванням подальшого розвитку не отримав.

Наведена науково-практична доповідь для зацікавлених осіб за темою: "Міжнародні стандарти ASTM в галузі психофізіологічної детекції прихованої інформації: плюси та мінуси, які вони несуть фахівцям поліграфологам в Україні". Доповідач: член Технічного комітету Е52 «Forensic Psychophysiology» ASTM International, кандидат психологічних наук, доцент, поліграфолог, юрист, судовий експерт психолог Назаров Олег Анатолійович.

Для довідки: Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів - http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershih-redaktsiy-proektiv-natsionalnih-standartiv-119  

02 лютого 2018 року в Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук по спеціальності 19.00.06 (юридична психологія) - українського поліграфолога Вагіної Олени Вікторівни на тему: "Психологічні чинники використання поліграфних опитувань осіб правоохоронними органами України", науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Барко Вадим Іванович. Офіційними опонентами дисертанта були:  доктор юридичних наук, професор Цільмак Олена Миколаївна, Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії, професор та кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович, м. Київ.

15 февраля 2018 года в Национальной академии внутренних дел с участием представителей Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины и Коллегии полиграфологов Украины состоялся круглый стол. Тематикой собрания было обсуждение научной общественностью и практическими сотрудниками ряда нерешенных проблем, связанных со стандартами ASTM, в частности международной терминологии в области использования полиграфа и ее адаптации в Украине. Традиционно на мероприятие, кроме сотрудников и руководства вуза, прибыли представители многих научно-исследовательских и практических учреждений и заведений Украины, в том числе известные специалисты полиграфологи и исследователи. В новостной заметке предлагается для ознакомления презентация кандидата психологических наук, доцента Назарова Олега Анатольевича представленная участникам на данном научном мероприятии.

Представитель Украины включен в Технический комитет Е52 по судебной психофизиологии Международной организации "ASTM International" (ASTM Committee E52 on Forensic Psychophysiology), который был образован в 1998 году и занимается стандартизацией профессиональной деятельности полиграфологов по всему миру. В настоящее время разработано и используется в международной практике 15 стандартов, опубликованных в Ежегодной книге стандартов ASTM, том 14.02. Эти стандарты играют и продолжают играть важную роль во всех аспектах, важных для полиграфологических исследований, полиграфической аппаратуры, контроля качества, обучения полиграфологов и этических аспектов использования полиграфа.

Для справки: Назаров Олег Анатолійович - украинский полиграфолог, кандидат психологических наук, доцент, юрист, имеет квалификацию судебного эксперта психолога, член Координационного совета Общественной организации "Коллегия полиграфологов Украины" (Украина), Международного сообщества полиграфологов (США), Независимого научно-исследовательского экспертного союза (Украина).

Чарльз Скотт Спигл (Charles S. Speagle) - акредитованный инструктор Американской полиграфологической ассоциацией по обучению работе на полиграфе, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования (ВВА) в области управления рисками (Университет Джорджии), член Американской ассоциация полиграфологов, директор Тюдоровской академии полиграфологических наук в городе Медельине (Колумбия), а также со-директор Полиграфологической академии имени Марстона в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния, США) с конца 2017 года. Свободно говорит на испанском языке, участвует в обучении полиграфологов по всему миру, в основном в Латинской Америке (Перу, Эквадор, Мексике, Колумбии), Испании. Имеет более 20 лет практического стажа работы в качестве экзаменатора полиграфолога, провел больше 6000 тестирований на полиграфе, в течении 4 лет руководил Государственной программой по применению полиграфа в США в штате Калифорнии, обучил более 500 студентов в области базовых и современных полиграфических технологий, проживает в г. Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В научной заметке описываются основные требования предъявляемые к системе обучения будущих полиграфологов Американской полиграфологической ассоциацией, проверенные временем и жизнью, на примере созданных Академий в двух странах - США и Колумбии.

Перевод свидетельских показаний Дэвида Раскина с английского языка на русский язык выполнен известным российским полиграфологом А.Б. Пеленицыным, по мнению которого использование результатов тестирования на полиграфе в американских судах сопряжено с особой процедурой. Как известно, длительное время в большинстве штатов действовал запрет на их использование в суде. В настоящее время этот запрет преодолен и по решению Верховного суда США действует так называемый прецедент Дауберта (Daubert). В соответствии с этим прецедентом устанавливается порядок, по которому решение о допустимости использования результатов тестирования на полиграфе в качестве доказательств принимает лично судья, ведущий дело. Однако прежде чем принять такое решение, он обязан в ходе судебного разбирательства сначала убедиться в научной обоснованности «метода тестирования» (речь идет о «методике»), использованного в данном конкретном случае, а затем в том, что этот «метод» был применен правильно. Иными словами судья должен в суде установить теоретическую и практическую валидность (научную обоснованность) примененной специалистом методики. Обычно для прений в зал суда приглашаются, помимо полиграфолога, эксперты, выступающие с позиций «за» и «против» использования полиграфа. Чтобы получить представление о том, как американское правосудие рассматривает результаты тестирования на полиграфе, полезно ознако­миться с выступлением в суде одного из выдающихся полиграфологов США Дэвида Раскина в ходе слушаний по уголовному делу Woodworth. 

Библиографичекое описание: Комиссарова Я. В., Мягких Н. И., Пеленицын А. Б. Полиграф в России и США: проблемы применения. — М.: Юрлитинформ, 2012. - 224 с. - Режим доступа: http://detectinfo.ru/library/stati/Svidetelskie-pokazanija-doktora-Djevida-Raskina  

В декабре 2017 года в США были опубликованы результаты исследований по созданию системы искусственного интеллекта - специального алгоритма-полиграфа DARE, который может распознать ложь подсудимого по его лицу и голосу в ходе судебного процесса. Команда из Университета штата Мэриленда и Колледжа Дартмута научила искусственный интеллект распознавать пять небольших изменений в выражении лица людей. По мнению разработчиков, если кто-то врет, то либо он хмурится либо поднимает брови, подворачивает губу, выпячивает губу или поворачивает голову ил использует комюинацию этих признаков. Программа оценила правдивость показаний на 15 видеозаписях из залов реальных судебных заседаний. Во время испытаний программа в 92% случаев правильно определяла ложь в ответах на вопросы в суде. Эксперты отмечают, что в перспективе во время судебных заседаний DARE может стать отличной заменой детектора лжи, то есть полиграфа, использование которого не всегда удобно. Программа будет представлена на конференции по искусственному интеллекту AAAI-18, описание принципов ее работы можно найти на Интернет-сайте ArXiv.org.

29 октября 2013 года в США был зарегистрирован Патент US 8571629 B2 на изобретение направленное на обнаружение признаков скрываемой информации с использованием МРТ мозга. Одним из автором изобретения был известный американский полиграфолог Натан Гордон. Коллективом авторов изобретения были: Scott H. Faro, Feroze B. Mohamed, Nathan J. Gordon, Steven M. Platek. В изобретении раскрываются способы получения признаков скрываемого сообщения. Метод включает в себя (а) контроль за активацией множества областей мозга субъекта, в то время как субъект отвечает на вопросы, а также (б) измерение одного или несколько психофизиологических параметров, в то время как субъект отвечает на вопросы. В последующем результаты объдиняются (а) и (б) и формировуется комбинированная оценка, указывающую на демонстрацию правды или обмана в ответе субъекта. Так же изобретение дополнительно включает (c) измерение одного или нескольких компонентов невербального поведения, в то время как субъект отвечает на вопросы, а затем результаты (a), (b) и (c) объединяются, чтобы сформировать комбинированную оценку, указывающую на наличие признаков правды или обмана при ответах тестируемого.

Довольно распространенным вопросом среди специалистов полиграфологов и различных руководителей является вопрос: "Существуют ли последствия того, что название должности Полиграфолог не совпадает с названием профессии в Классификаторе профессий Украины (ДК 003: 2010) - "Эксперт-полиграфолог"?" Ведь зачастую в обычной организации полиграфолог не выполняет какую либо функцию "эксперта" и потребности в добавлении этого слова к должности не существует. Данный вопрос обусловлен тем, что в п. 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.93 г. №58, предусмотрено порядок ведения трудовых книжек работников, где говорится: «Записи о наименовании работы, профессии или должности, на которую принят работник, выполняются для рабочих и служащих в соответствии с наименованием профессий и должностей, указанных в «Классификаторе профессий». Учитывая это работники отделов кадров и другие ответственные лица опасаются, что в случае несоответствия названия должности Полиграфолог - Классификатору профессий Украины сотрудник, который работал на должности "обычного" полиграфолога, будет иметь определенные проблемы, в частности при назначении пенсии.

Українськими поліграфологами: Олегом Назаровим та Андрієм Лисенко на протязі 2017 року було зійснено офіційний переклад Термінологічного довідника PDD (сучасних наукових підходів до проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа), авторами якого є велика кількість американских вчених, спеціалістів поліграфологів і впорядкована знаними в цій сфері фахівцями з США - Дональдом Краполом (Donald Krapohl), Марком Хендлер (Mark Handler), а також Ширлі Штурм (Shirley Sturm) в 2012 році у вигляді 3-го видання. Оригінальна назва термінологічного довідника - Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception.  Скорочена назва цієї роботи - «PDD Terminology». В довідникк включено – 592 терміну.

За 10 років з моменту, коли було вперше складено цей термінологічний довідник, в галузі поліграфології відбулась низка значних подій. Можна навіть сказати більше, це десятиріччя було відзначено значними змінами в поліграфології. Впливовим чинником стало значне зростання використання поліграфу для відбору персоналу, особливо в державному секторі, в межах підтримки програм по боротьбі з тероризмом, а також тестувань для допомоги в забезпеченні суспільної безпеки, найбільш відомі з яких “тестування сексуальних злочинців на схильність до здійснення сексуального злочину” (PSOT). На прикінці 2011 року, Американська Поліграфологічна Асоціація опублікувала доповідь щодо поліграфологічних технік, валідність яких була достатньо досліджена науковими методами, щоб їх використання вважалось виправданим. Сукупність цих викликів підштовхнула американське поліграфологічне середовище до історичної зміни акцентів з сповідування кожною школою поліграфології власної філософії, до розробки спільних науково обґрунтованих стандартів, процедур.  Читачам реферативно-наукового видання ВПЕРШЕ пропонується для ознайомлення офіційний переклад вказаної наукової роботи.  Бажаємо всім плідного вивчення цієї корисної та доволі цікавої праці американских фахівців. З повагою, Олег Назаров та Андрій Лисенко.

 Режим доступу для ознайомлення та вивчення змісту Термінологічного довідника PDD - http://expert-nazarov.com/attachments/article/773/Term_dovidn_Polygraph.pdf 

В публицистической статье Казьмирука С.Д., который проходил обучение в «Marston Рolygraph Аcademy», США на протяжении 2012-2013 годов и получил по ее окончании Сертификат (2012) и Диплом (2013), а в последствии был удостоен и знаком отличия Академии - "Орден выпускника" (2016), автором рассказывается о пути, который ему пришлось пройти чтобы освоить профессию полиграфолог на уровне базового образования, что было хорошо воспринято отечественным и международным профессиональным сообществом. Согласно заявлению Казьмирука С.Д., он постоянно занят системным развитием полиграфа и сопутствующими ему инновационными технологиями, а также координацией украино-американского и украино-латино-американских Проектов в сотрудничестве с «Marston Рolygraph Аcademy», коллегами в Украине, Европе и США по внедрению международных стандартов, методов тестирования и обучения. Так же, помогает автору занимать такую активную позицию в жизни занятия йогой.

В науковій замітки розглянуто декілька тез щодо судового погляду на вимоги до фахівця, який може провести психофізіологічне дослідження з застосуванням поліграфа на замовлення суду та відмови суду у задоволенні клопотань про залучення професійних громадських організацій до виконання судово-психофізіологічних експертиз. 

Згідно судових рішень, які знаходиться на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що здійснюваний судами правовий підхід до перевірки компетентності фахівця, який залучається до проведення судово-психофізіологічної експертизи з застосуванням поліграфа, для того щоб в подальшому складний ним висновок експерта відповідав вимогам допустимості доказів, закріплених законодавством та міг бути врахований судом, як доказ по кримінальному провадженню, має певні особливості описані нище.

Активное внедрение в коммерческую, правоохранительную деятельность в Украине возможностей инструментальной психофизиологической детекции лжи и критическое отношение к уже существующим в этой области методам и подходам стимулирует процессы ее стандартизации, привлечение сформированных международных традиций. Это происходит вследствие необходимости использования одинаковой системы оценки качества проведенных исследований по применению полиграфа и повышение уровня образовательной подготовки украинских полиграфологов, упорядочение терминологии, а также регламентации основных процессов в инструментальной детекции лжи на территории нашего государства.

Библиографическое описание: Назаров О.А. Проблемы внедрения международных стандартов в области применения полиграфа в Украине. Режим доступа: http://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/733-problemy-vnedreniya-mezhdunarodnykh-standartov-v-oblasti-primeneniya-poligrafa-v-ukraine

Увага! Програма постійно оновлюється додатковою інформацією, яку Ви шановні користувачі програми пропонуєте для включення в неї. Для отримання виникаючих оновлень потрібно періодично перекачувати програму за посиланням, яке оновлюється в низу цієї сторінки, але стару програму перед оновленням необхідно видаляти. Будьте уважні і вдалої вам роботи зі Словником-довідником поліграфолога. Останнє оновлення відбулося 22.26 14.08.2017. 

Шановні колеги, друзі, і всі хто цікавиться темою інструментальної детекції брехні! Приємно Вам представити комп'ютерну програму «Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа». На створення цієї програми сподвигла необхідність мати завжди під рукою, в зручному вигляді, визначення найбільш поширених поліграфологічних термінів, які можуть використовуватися при опису проведеного дослідження на поліграфі. Крім того, щоденної роботи потребує праця по розширенню професійного словникового запасу термінів, виразів, пояснень, які можуть відноситися до діяльності експерта-поліграфолога в Україні в різних сферах, від правоохоронних органів до приватних структур. Рішенням Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 27.11.2017, протокол №3 «Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа» рекомендовано до друку та практичного використання в діяльності поліграфологів.

Бібліографічний опис: Назаров О. А. Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа [Електронна програма] / Олег Анатолійович Назаров // Київ. – 2017 (1). – Режим доступу до ресурсу: http://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/728-slovnik-dovidnik-fakhivtsya-z-provedennya-psikhofiziologichnikh-doslidzhen-z-zastosuvannyam-poligrafa.

Представлены результаты исследования в области истории создания и эволюции полиграфа как устройства «двойного назначения», позволяющего осуществлять и сугубо медицинские физиологические, и психофизиологические измерения, а также выступать в качестве «детектора лжи». По мнению автора, полиграф как устройство, позволяющее одновременно регистрировать физиологические/психофизиологические реакции двух различных систем организма (сердечно-сосудистой и дыхательной), первым изобрел и сконструировал немецкий инженер Рудольф Рот (Rudolf Rothe). К 1881 году Р.Рот модернизировал первоначальный вариант своего полиграфа и предложил усовершенствованную модель клиникам и университетам для проведения физиологических исследований и практического применения. Данный прибор имел одновременно два названия: "полиграф Рудольфа Рота" (Rothe'sche Polygraph) и "специальный физиологический аппарат" (Specialitäten Physiologisher Apparate). До полиграфа Р. Рота подобного рода устройства позволяли регистрировать либо один показатель, либо два разных показателя одной системы. Дж.Ларсон начал применять "свой" полиграф только 40 лет спустя - в 1921 году (также им использовалось название «кардио-пневмо психограф» («Cardio-Pneumo Psyhograph»)). Изготовил "полиграф Ларсона" (как и в 1938 году "полиграф Л.Килера") Эрл Брайант. Интересно, что полиграф Р.Рота 1881 года по своим характеристикам превосходил полиграф Дж.Ларсона 1921 года, поскольку позволял посредством двух датчиков фиксировать разные параметры не только двух, но и при необходимости одной из указанных систем организма (грудное и диафрагмальное дыхание; пульс с предплечья и сокращения сердечной мышцы; сокращения сердечной мышцы в двух отведениях - при расположении датчиков на уровне верхнего и нижнего отделов сердца).

Библиографическое описание: Калабин А.Ю. Полиграф Рудольфа Рота (1881 г.). / А. Ю. Калабин // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2016. - № 2. - С. 67-75. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/721/Kalabin_AYu_-_Poligraf_Rudolfa_Rota_1881_g.pdf (первоначальный источник - https://istina.msu.ru/media/publications/article/6fb/23a/30254718/Kalabin_AYu_-_Poligraf_Rudolfa_Rota_1881_g.pdf).

Раскрыты теоретико-психологические и правовые основы организации и проведения опросов сотрудников МВД Украины с использованием полиграфа. Проанализированы теория и практика осуществления полиграфных исследований в нашей стране, подчёркнута целесообразность использования передового опыта зарубежных стран в этом вопросе. Намечены направления совершенствования правовых и психологических аспектов использования полиграфных опросов сотрудников правоохранительных органов, в частности в сфере разработки законодательной и нормативно-правовой базы применения полиграфа правоохранительными органами, психологического обоснования и стандартизации методик полиграфного обследования, выявления психологических условий проведения предтестовой беседы, обращения с обследуемыми, формулировки вопросов, выявления противодействия опросу на полиграфе, визуальных особенностей неправдивой информации и т. п.По мнению автора современные условия и потребности практики выдвигают требование о необходимости принятия закона Украины «О полиграфологическое деятельности», а также внесение соответствующих изменений в законы Украины «О Национальной полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О предотвращении коррупции», в Уголовный процессуальный кодекс Украины и в некоторые ведомственные нормативно-правовые акты, научно обоснованное включение полиграфа в систему средств отечественной криминалистики.

Библиографическое описание: Вагіна О.В. Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України. / О. В. Вагіна // Право і Безпека. - 2017. - № 1. - С. 124-129. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/720/Pib_2017_1_25.pdf (початкове джерело - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/Pib_2017_1_25.pdf).

Казьмирук Сергей Дмитриевич - украинский полиграфолог, детектив, род. 18 мая 1967 года, подполковник СБУ в запасе, является экспертом комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, контрабанды и вопросов деятельности органов финансовых расследований и налоговой милиции Общественного совета при Государственной фискальной службе Украины с 2015 года, в период 2014-2016 года - председатель комитета по вопросам содействия противодействии корупции и корпоративной ответственности при Торгово-промышленной палаты Украины. Имеет опыт работы руководителем службы безопасности международных компаний: заместителем директора по информационной безопасности холдинга «Ромсат», заместителем генерального директора Детективного агентства «Безпека-сервис» (г. Вышгород, Киевская область), директором по работе с государственными и правоохранительными органами «Билайн Украина», менеджером по безопасности «Киевстар», начальником безопасности «Голден Файбер» (Голден Телеком). Контакты: моб.: +380 96 811-00-00, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для справки: комитет по вопросам содействия противодействии корупции и корпоративной ответственности при Торгово-промышленной палаты Украины образован из числа специалистов в сфере безопасности. Данное подразделение Торгово-промышленной палаты Украины выступает посредником в диалоге между бизнесом и властью, лоббирует широкий круг вопросов с целью улучшения правовой и регуляторной политики в сфере противодействия коррупции и экономической преступности и устранения препятствий для ведения бизнеса. Кроме того, комитет разрабатывает и рассматривает проекты нормативно-правовых документов по вопросам безопасности, обрабатывает, исходя из реальных потребностей бизнеса, основательные предложения для внесения на рассмотрение соответствующих органов государственной власти.

Статья посвящена системному анализу судебной парактики применения уголовного процессуального законодательства Украины относительно использования полиграфа. Речь идет о первых шагах правового регулирования использования полиграфа в уголовном производстве и отдельных недостатках проекта Закона Украины "О дополнении Уголовного процессуального кодекса Украины положениями относительно использования полиграфа (детектора лжи)" от 10.12.2015 № 3611. Высказана авторская позиция по отдельным аспектам правового регулирования использования полиграфа в уголовном производстве и учете их результатов судами Украины.

Библиографическое описание: Дуфенюк О.М., Кунтій А.І. Судова практика оцінки результатів використання поліграфа на стадії досудового розслідування / О. М. Дуфенюк, А. І. Кунтій // Юридичний науковий електронний журнал. № 2, 2016. – С. 119-121. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/716/35.pdf (первичный электронный ресурс - http://lsej.org.ua/2_2016/35.pdf).

 16 июля 2018

Mostly cloudy

28°C

Николаев

Mostly cloudy

Новини