Для довідки: в Україні діє Інтернет-портал - VAK.in.ua, який присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Департаменту атестації кадрів МОН України та проходження нормоконтролю при написанні публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт. Режим доступу: http://vak.in.ua 

Презентація. Олена Галета, Ірина Старовойт. Як почати друкувати свої статті у рейтингових міжнародних академічних виданнях? : Поради з власного досвіду. Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Lviv/haleta-how-to-publish-or-perish.pdf

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ:

Редакція наукового журналу розміщує статті, тези авторів в мережі Інтернет на офіційному сайті видання;

До видання приймаються статті (об'ємом до 15 аркушів) та наукові тези доповідей (об'ємом до 5 аркушів) з обраної проблематики, що не публікувалися та не подавалися до друку раніше.

Бажане оформлення статті відповідно до вимог державних стандартів до фахових видань та обов'язковим вимогам даного електронного видання до матеріалів;

Редакція наукового віснику правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, а за потреби рецензування матеріалів;

Редакція залишає за собою право відхилити статтю (тези доповіді), яка не відповідає встановленим вимогам, тематиці видання, містить плагіат, подану з порушенням встановленого строку;

За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв тощо відповідають автори та їх наукові керівники;

Редакція протягом тижня після отримання статті (тез) направляє автору електронною поштою повідомлення про прийняття статті (тез) до публікації у виданні. 

БАЖАНІ ЕЛЕМЕНТИ ВИДАВНИЧОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ:

Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК). Довідник з УДК - Режим доступу: https://teacode.com/online/udc  

Відомості про авторів містять такі елементи:

  - прізвище, ім'я та по батькові автора (співавторів);

  - вчене звання, вчений ступінь, почесне звання;

  - місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження);

  - назву країни (для іноземних авторів);

Назву публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснювання бібліографічного пошуку);

Анотацію (анотацію публікації розміщують після її назви перед текстом на мові публікації та українською, російською мовами).

Файл статті (тез доповіді) складається у форматі Microsoft Word для Windows. Шрифт - Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ - 1,25 см. Береги: верхній, нижній, правий, лівий - 2 см. Перший рядок статті (тез) УДК; другий рядок (праворуч) - ім'я, по батькові, прізвище автора (шрифт напівжирний); третій рядок (праворуч) - навчальний заклад (шрифт звичайний), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи автора (співавторів), їхнє місцезнаходження, назву країни (для іноземних авторів); четвертий рядок (посередині) - назва статті (доповіді) великими літерами; нижче через інтервал - анотації (мовою публікації та українська, російська); через інтервал - текст статті (тез); посилання на використанні джерела здійснюються у квадратних дужках з зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25]; список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1).

Інтернет-посилання у тексті матеріалів супроводжуються повними коректними адресами URL.

Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщуються безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

Методична рекомендація: оригінальна стаття має складатися з таких розділів: постановка проблеми; актуальність дослідження; зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; новизна; методологічне або загальнонаукове значення; викладення основного матеріалу; головні висновки; перспективи використання результатів дослідження. Тези доповіді можуть мати таку структуру: актуальність теми, мета дослідження, використані матеріали та методи, результати дослідження, висновки, список літератури.

УВАГА! Автори несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації. Статті (тези), подані з порушенням зазначених вимог, не приймаються до публікації. Виявлений редакцією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті (тез доповіді). 

CONDITIONS FOR WRITING AN ARTICLE (THESES OF THE SPEECH)

The scientific article (abstracts of speech) in the publication are compiled in accordance with the requirements for publications of the author's country of publication. Without fail, the author prepares only a short abstract in Ukrainian and Russian. The publication file in Microsoft Word for Windows format is sent to the email address: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. under the name "surname_article (theses)", for example, Johnson_article or Brown_theses.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТЕЙ (ТЕЗ):

Статті (тези) у виданні публікуються безкоштовно.

Для розгляду питання про публікацію статті (тез доповіді) авторам необхідно дотримуватися термінів виходу видання. Стаття (тези) для публікації надсилаються на електронну пошту заступнику головного редактора видання доктору психологічних наук, професору Євдокимової Наталі Олексіївні - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. або головному редактору кандидату психологічних наук, доценту Назарову Олегу Анатолійовичу - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. під назвою "прізвище автора_стаття (тези)", наприклад – Шевченко_стаття або Петров_тези.

Стаття або тези доповіді можуть бути піддані внутрішньому або зовнішньому рецензуванню. Студенти (курсанти, слухачі), стажери разом з файлом статті направляють відсканований файл рецензії наукового керівника (відгук наставника).

ТЕРМІНИ ВИХОДУ НОМЕРІВ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ У 2017 РОЦІ:

Остання дата подання матеріалів                запланована дата розміщення номеру на сайті видання

              до 30 вересня 2017                                                                 30 жовтня 2017
 
              до 30 листопада 2017                                                             30 грудня 2017 

Отримання матеріалів буде підтверджуватися. За відсутності такого підтвердження необхідно звернутися до головного редактора видання або заступника головного редактора в залежності на яку електронну адресу були направлені матеріали за вказаними телефонами.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Прізвища та електронні адреси, які вказуються авторами статей (тез) цього видання, використовуються виключно для виконання внутрішніх технічних завдань видання; не поширюються та не передаються стороннім особам. Направлення авторами матеріалів на вказану електронну пошту Видання вважається наданням добровільної згоди на збір та обробку персональних даних авторів відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»

 

До зустрічі на Інтернет сторінках Видання!

See you on the Internet pages of the Edition!

 20 июня 2018

Clear

20°C

Николаев

Clear

Новини